UAH
 • EUR
 • USD
Додайте товари до списку бажань
Додайте товари для порівняння
0

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – процедура (згідно Закону країни «Про стратегічну екологічну оцінку», який вступив в дію 20 жовтня 2018 року за № 2354-VIII), необхідна для визначення, опису та оцінювання наслідків, що впливають на довкілля та здоров’я населення через виконання документів державного планування (містобудівна документація: генеральний план, детальний план території або план зонування території, схеми планування району, стратегій, загальнодержавних програм, державних цільових програм та інших програм і програмних документів, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування), розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

Стратегічна екологічна оцінка включає такі етапи:

 • визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
 • складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 • проведення громадського обговорення та консультацій;
 • врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
 • інформування про затвердження документа державного планування;
 • моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля та здоров’я населення.

Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, замовник ( орган виконавчої влади, місцевого самоврядування, інший замовник документів державного планування) подає заяву «Про визначення обсягу досліджень» на своєму офіційному веб-сайті з метою одержання в 15-ти денний термін зауважень і пропозицій від громадськості та врахуваннях їх у звіті стратегічної оцінки та документі державного планування.

Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку 
Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку доцільно проводити із залученням кваліфікованих інженерів-екологів та спеціалістів із захисту громадського здоров’я населення, оскільки у звіті СЕО необхідне використання знань санітарного та природоохоронного законодавства, методів оцінювання екологічних ризиків та впливів, а також розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків на навколишнє середовище та здоров’я населення.

Звіт повинен містити таку інформацію:

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стсуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;    
 • заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 • резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію.

Також у звіті СЕО потрібно враховувати зауваження і пропозицій від громадськості та органів виконавчої влади реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення. Звіт про стратегічну екологічну оцінку підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.

Проведення громадського обговорення, консультацій та врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій 

Обговоренню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій. В рамках процедури проведення громадського обговорення, повідомлення «про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку», публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника.

Замовник забезпечує розміщення повідомлення та доступ до проекту документа державного планування і звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадського обговорення. Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

Замовники містобудівної документації зобов’язані забезпечити:

 • оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу “Охорона навколишнього природного середовища” або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
 • реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;
 • проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні;
 • узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;
 • .оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості та органів виконавчої влади до проектів містобудівної документації на місцевому рівні

Забороняється затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, без проведення громадського обговорення проектів такої документації.

Врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку Консультацій та результатів громадського обговорення

Проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подає замовник (на паперових носіях та в електронному вигляді) до органів виконавчої влади реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення.

Проект документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подає замовник (на паперових носіях та в електронному вигляді) до обласних адміністрацій (відповідних підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я)

Дані органи виконавчої влади, після отримання проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом п’яти робочих днів розміщують повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням замовника та у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання, подають замовнику в письмовій формі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого у цій статті строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

За результатами консультацій замовник готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, подані відповідно до цієї статті, а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про консультації є публічною інформацією.

Інформування про затвердження документа державного планування
Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це орган що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо стратегічної екологічної оцінки.

Моніторинг
Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.

Процедура СЕО потребує від замовника спеціальних знань санітарного та природоохоронного законодавства, методів оцінювання екологічних аспектів, ризиків та впливів, а також розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків на навколишнє середовище та здоров’я населення. Тому виконання даної роботи вартує доручити експертній організації з позитивною репутацією та досвідом виконання робіт по стратегічній екологічній оцінці. В такому випадку Ваша організація зменшує вірогідність отримання негативних висновків по СЕО та має можливість економії часу, фінансових ресурсів при проходженні процедури та отриманні дозвільних документів.

Увійти за допомогою
Оцініть товар
Надіслати

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Під замовлення
Артикул: 000470
0 грн
Під замовлення
Порівняти
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
Зв'язатися із продавцем
Оплата
 • Кредитною картою в privat24, LiqPay
 • Через касу або термінал самообслуговування Приватбанк
 • До уваги замовників послуг, технологій та обладнання! Оплата продавцю здійснюється на безготівковий рахунок, згідно з попередньо укладеним договором
Вгору